https://www.cgkhasselt.nl/uploads//church.jpg

Erediensten

Wij komen als gemeente tweemaal per zondag in de kerk samen om God te ontmoeten. Daar geeft Hij ons zijn Woord, zijn Geest en zijn Liefde. Wij noemen deze samenkomst een ‘Eredienst’. Een dienst tot eer van God!
Als u voor aanvang van de dienst de kerk binnenloopt, zult u welkom worden geheten door gemeenteleden met een welkomstbutton opgespeld! Zij kunnen u vertellen waar u de kerkzaal naar binnen kunt en kunnen uw vragen beantwoorden.
Voorafgaand aan de eredienst wordt u en de gemeente door de kerkenraad welkom geheten door een ouderling. Daarna deelt hij de mededelingen van de kerkenraad mee. U moet hierbij denken aan geboortes, dopen, trouwerijen, overlijden en collectedoelen, maar ook vergaderingen en andere belangrijke mededelingen. Vervolgens geeft hij de predikant (of voorganger) een handdruk waarmee wordt uitgedrukt dat hij toestemming krijgt de eredienst te leiden.

Wat gebeurt er in een eredienst? De dienst verloopt volgens een min of meer vaste volgorde. Wij noemen dat de orde van dienst. De eredienst begint met een begroeting, het votum en wordt afgesloten met het geven van de zegen. Tijdens de dienst horen we de blijde boodschap over de vergeving van zonden en vernieuwing van ons leven door onze Here Jezus Christus. Ook bidden wij tot God, lezen wij uit de Bijbel en zingen wij psalmen, gezangen en geestelijke liederen.

Votum Na een welkom zingen we als gemeente een votum. Hierin gedenken wij dat wij afhankelijk zijn van God en buiten Hem om niets kunnen. We gebruiken daarvoor de woorden: ”Onze hulp is in de Naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft!” Vervolgens spreekt de voorganger een vredegroet uit.

Gebed In de gebeden dankt de voorganger namens de gemeente God voor al het goede die wij mogen ontvangen. Daarnaast vraagt hij bepaalde zaken aan God. Zo wordt er om een zegen over de eredienst gevraagd. We belijden in onze gebeden dat we vaak niet gehoorzaam zijn geweest aan hetgeen God van ons heeft gevraagd. Ook worden er vragen of problemen aan God voorgelegd die op dat moment binnen de eigen gemeente of buiten in de wereld spelen.

Wetslezing In de morgendienst worden de Tien Geboden uit de Bijbel gelezen. Deze zijn te vinden in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Wij geloven dat God ons de Tien Geboden heeft meegegeven als richtsnoer en toetssteen voor onze omgang met Hem en met elkaar. Deze geboden kunnen in de dienst ook worden gelezen in een bewerking vanuit het Nieuwe Testament.

Geloofsbelijdenis In de middagdienst wordt de geloofsbelijdenis voorgelezen of gezongen. Dit gebeurt met een van de belijdenisformulieren waarin de kerk de hoofdpunten van haar geloof heeft samengevat. Het gaat onder meer om de  Apostolische Geloofsbelijdenis.

Zingen In elke eredienst worden er psalmen, gezangen en geestelijke liederen gezongen. Met deze liederen uiten we onder andere onze dank aan God, belijden we onze afhankelijkheid van Hem en zingen we over de goedheid en liefde van God. De liederen komen over het algemeen uit het Liedboek voor de Kerken en de Opwekkingsbundel. De liederen die wij tijdens de eredienst zingen worden allemaal gebeamd.

Gods Woord Tijdens de eredienst wordt er altijd uit de Bijbel gelezen. Wij geloven dat God onder meer door de Bijbel zich tot ons richt. In de Bijbel lezen wij hoe God zich daadwerkelijk met mensen bemoeit en het goede voor elk mens wil. Wij kunnen in de Bijbel lezen wat God allemaal voor ons in Jezus Christus gedaan heeft.

Woordverkondiging De predikant houdt vervolgens een overdenking of preek. Meestal is het zo dat het gedeelte uit de Bijbel dat gelezen is in de preek verder wordt uitgewerkt, uitgelegd en overdacht. In de preek kan ook een thema centraal staan waarop het gelezen Bijbelgedeelte aansluit. Verder wordt er in de preek ook stilgestaan bij de vraag wat het Bijbelgedeelte of thema concreet voor ons vandaag de dag te zeggen heeft; op welke wijze we dat in ons leven individueel of als gemeente vorm kunnen geven.

Collecte In de dienst wordt ook een collecte gehouden. Vooraf wordt meegedeeld waaraan de ingezamelde gelden besteed zullen worden. Soms is dat een eigen doel binnen de gemeente, een andere keer wordt het geld besteed voor hulp aan bepaalde externe projecten.

Zegen De kerkdienst wordt besloten met het uitspreken van de zegen door de predikant. De predikant mag als het ware de zegen van God aan de gemeente doorgeven. Wij vertrouwen erop dat God met ons meegaat en ons vasthoudt. De zegen bevestigt dat en geeft ons daardoor kracht en sterkte in het leven van elke dag.

Zangdiensten

Elke tweede dag van de Christelijke feestdagen houden wij om 10.00 uur een zangdienst. Tijdens deze dienst staat het samen zingen tot meerdere glorie van onze Heer centraal. Er wordt een korte verkondiging of overdenking gehouden door een voorganger. De diensten zijn zeer geschikt om met het hele gezin naartoe te gaan.